اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاري نوزدهمين جلسه كارگروه عمراني شركت ابنيه و ساختمان

شنبه 8 اردیبهشت 1397-09:42
برگزاري نوزدهمين جلسه كارگروه عمراني شركت ابنيه و ساختمان با حضور مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، نمايندگان فنی كارفرما و مديريت طرح و مشاورين