اخبار پدیده

اخبار پدیده

ادامه عملیات عمرانی و بتن ریزی سقف های المان پدیده - ۱۳۹۷/۲/۷

دوشنبه 10 اردیبهشت 1397-10:15
ادامه عملیات عمرانی و بتن ریزی سقف های المان پدیده - ۱۳۹۷/۲/۷