اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان1397/04/10

دوشنبه 11 تیر 1397-10:13
در جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان لوایح پیشنهادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت