اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

شنبه 3 شهریور 1397-13:33
گزارش مدیرعامل از برگزاری جلسات مستمر کارشناسی و مدیریتی در مشهد و تهران برای ورود به بورس گزارش تسویه و تعیین تکلیف مطالبات فیمابین گروه شرکتهای پدیده شاندیز با اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی در خصوص مالکیت و چگونگی تامین مالی موسسه ورزشی پدیده