اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با پیمانکاران ، مهندسان و مشاوران نظارت

پنجشنبه 15 شهریور 1397-10:12
مدیر طرح پروژه ها ،مدیران پروژه و مدیران و کارشناسان دفتر فنی شرکت ابنیه و ساختمان