اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست کارگروه عمرانی گروه شرکت های پدیده

پنجشنبه 19 مهر 1397-10:42
در نشست کارگروه عمرانی گروه شرکت های پدیده، گزارش کاملی را مدیر طرح از روند اجرایی پروژه های عمرانی و همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه ها در جبهه ها و پروژه های مختلف ارائه نمود. همچنین مدیر طرح بخشی از محدودیت هایی را که پیمانکار ها با آن مواجه هستندگزارش کرد و نهایتا مشاوره پروژه های آپارتمانهای میان مرتبه موظف شد در طی یک بازه زمانی نسبت به تهیه و ارائه نقشه های موضعی مورد نیاز برای پیمانکاران اقدام نماید.