اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

دوشنبه 21 آبان 1397-12:19
در این نشست گزارش مدیر عامل از فعالیت های بهره برداری و عمرانی پروژه ارائه شد و سپس بر اساس مناقصه انجام شده، انتخاب مشاور نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ساخت و تکمیل فاز a و b تجاری پدیده کیش مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه همچنین گزارش مدیرعامل از بهره برداری از رستوران قلعه و سرمایه گذار استفاده از کمپ پدیده کیش مطرح شد و با اقاله قرارداد بهره بردار از رستوران قلعه و با کلیات پیشنهاد سرمایه گذار مذکور موافقت گردید.