اخبار پدیده

اخبار پدیده

بررسی پروژه های پیشنهادی شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش

شنبه 31 فروردین 1398-13:10
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در اولین جلسه سال ۱۳۹۸ هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش؛ پروژه های پیشنهادی برای سال جاری مورد بررسی و کلیات پروژه ها مورد تایید و تصویب قرار گرفت. رویکرد پروژه های موصوف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش در انجام پروژه های فناوری در گروه شرکت های پدیده و همچنین دریافت پروژه های خارج از سازمان می باشد.