درخواست تهاتر مطالبات پرسنل با سهام

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 1534

درخواست تهاتر مطالبات پرسنل با سهامدرخواست تهاتر مطالبات پرسنل با سهام

--------------------------------------------------------- باسمه تعالی --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------*** اقرارنامه رسمی ***---------------------------------------------

در تاریخ ....... حاضر گردید آقای/ خانم ..................... فرزند .................... شماره شناسنامه ....................... شماره ملی ........................ و بعد از حضور اقرار صریح و اعتراف شرعی و قانونی نمود، مبنی بر این که اولاً روابط قراردادی و کاری خویش با گروه شرکتهای پدیده خاتمه یافته و ثانیاً کلیه حقوق و دستمزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن اعم از دستمزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به تبع شغل)، مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و حق سنوات و غیره ، دستمزد گروه پایه ، دستمزد مبنا ، مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار ، کمک عائله مندی ، پاداش غیر نقدی ، اضافه کاری ها ، نوبت کاری ، اضافه دستمزد غیر نوبتی ، مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مرخصی های استفاده نشده و مزایای پایان کار و غیره مربوط به تمام ادوار اشتغال، اعم از دوران اشتغال (آزمایشی و مدت انجام کار و سایر) حتی روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و غیره را از آغاز خدمت خود تا زمان ترک کار در گروه شرکت های پدیده شاندیز را از کارفرمای خود و از محل تهاتر با سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز دریافت و تسویه نموده و دیگر هیچ گونه حقی از حقوق پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده ، از کارفرمای موصوف (مقرله) نداشته و ندارد. بدین ترتیب هر ادعای دیگری تحت هر عنوان باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و ضمن عقد خارج لازم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان اعم از پیش بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط نمود. همچنین در هر زمان مشخص گردد که مطالبات مورد ادعا به هر نحو سابقاً پرداخت گردیده یا فاقد منشا بوده است شرکت (مقرله) حق خواهد داشت راساً و بدون نیاز به مراجعه به هرگونه مرجع قضایی و اداری نسبت به اعاده سهام شرکت به وضع سابق و حذف نام مشارٌالیه از لیست سهام داران اقدام نماید،تشخیص شرکت در این خصوص مورد قبول و قطعی است و در این صورت نیز حق هرگونه شکایت یا ادعا را از خود سلب و ساقط نمود.


****************************************************************************


--------------------------------------------------------- باسمه تعالی --------------------------------------------------------
---------------------------------------- فرم درخواست تهاتر حقوق و مزایا با سهام --------------------------------------

مدیر عامل محترم شرکت پدیده شاندیز
با سلام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب ........................................ فرزند .................. از پرسنل سابق شرکت ................... پدیده شاندیز به شماره پرسنلی ............................... و شماره ملی.............................. از بابت کلیه حقوق و دستمزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن و اعم از دستمزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به تبع شغل ) مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و حق سنوات و غیره، دستمزد گروه پایه، دستمزد مبنا، مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عائله مندی، پاداش غیر نقدی، اضافه کاری ها، نوبت کاری، اضافه دستمزد غیر نوبتی، مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مرخصی های استفاده نشده و مزایای پایان کار و غیره مربوط به تمام ادوار اشتغال تقاضای محاسبه و پرداخت مطالبات در قالب سهام را دارم لذا به موجب همین نامه به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز ( سهامی خاص ) وکالت داده تا نسبت به انجام تشریفات و سیر مراحل قانونی جهت نقل و انتقال سهام بنام اینجانب اقدام نماید و خواهشمند است مساعدت لازم در این خصوص مبذول فرمایید.
ضمنا اقرار نامه محضری به انضام تصویر اسناد و مدارک شناسایی به پیوست ارسال می گردد.


نام و نام خانوادگی/ امضاء


****************************************************************************


--------------------------------------------------------- باسمه تعالی --------------------------------------------------------
------------------------------ مراحل پذیرش درخواست تهاتر مطالبات پرسنل با سهام -------------------------------

- اخذ فرم تهاتر حقوق و مزایا از سایت، تکمیل و امضای آن
- اخذ متن اقرارنامه رسمی از سایت و مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان محل سکونت متقاضی و تنظم اقرارنامه محضری براساس متن اعلامی
- ارائه کپی برابر با اصل شناسنامه وکارت ملی متقاضی و آدرس،کد پستی و شماره تلفن همراه
- ارائه کپی برابر با اصل رأی دادگاه و یا هیأت حل اختلاف و یا تشخیص اداره کار ( در صورت طرح دعوی )
- ارسال کلیه مدارک فوق از طریق پست سفارشی به آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان شاندیز، بلوار میرزا جواد آقای تهرانی، ساختمان اداری شرکت ابنیه وساختمان پدیده شاندیز ( سهامی خاص ) طبقه ۵، دبیر خانه شرکت

مراحل انتقال سهام و تهاتر مطالبات پرسنل بستانکار:
١-وصول مدارک ارسالی متقاضیان و ثبت در سیستم اداری و بررسی کارشناس مربوطه
٢- ارسال درخواست و ضمایم به امور مالی شرکت ابنیه ( آقای رجب پور )
٣-استعلام آخرین وضعیت مالی از کارگزینی و امور مالی شرکت متبوع متقاضی
۴-ارسال پاسخ هریک از شرکتهای گروه به امور مالی شرکت ابنیه
۵- تایید مراتب بستانکاری احتمالی متقاضی توسط مدیریت مالی
۶- ارساال مدارک و ضمایم به امور سهام
٧- بررسی مدارک و تکمیل فرمهای مربوطه و نقل وانتقال سهام بنام بستانکار و اعلام مراتب از طریق پیامک

لازم به توضیح است در مواردیکه اشخاص اقدام به طرح دعوی از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار و یا محاکم نموده اند چنانچه تفاوت فاحشی میان آرای صادره وگزارش امور مالی شرکت باشد بدواٌ می بایست نسبت به رفع ابهام از طریق مراجعه حضوری به شرکت واقع در آدرس فوق الذکر اقدام شود.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.